Scandi_sense_logo_500x500px[2].png

HANDELSBETINGELSER


 

1. Anvendelse

1.1 Anvendelse: Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om ScandiSense, CVR-nummer 40017747 (”Virksomheden”), salg og levering af serviceydelser inden for rådgivning/vejlening, coaching, terapi, mentoring, samtaler og forløb (både individuelt og i grupper).

2. Aftalegrundlag

2.1 Aftalegrundlag: Betingelserne udgør det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af serviceydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”).

2.2 Ændringer og tillæg: Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3. Serviceydelser

3.1 Lovgivning og standarder: Virksomheden er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

4. Pris og betaling

4.1 Pris: Prisen for ydelsen følger den pris, der fremgår af virksomhedens hjemmeside – scandisense.dk – på tidspunktet, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordrer, medmindre parterne aftaler andet skriftligt. Alle priser er som udgangspunkt momsfri eller inkl. moms. Uddannelser, efteruddannelseskurser samt business-to-business dog undtaget, hvor priserne som udgangspunkt er opgivet uden moms.

4.2 Betaling: Kunden skal betale alle fakturaer for serviceydelser senest 8 arbejdsdage efter modtaget faktura, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.
Uddannelser og efteruddannelseskurser dog undtaget - se stk. 7.

5. Forsinket betaling

5.1 Rente: Hvis kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 100 kr. ved hver rykker.

5.2 Ophævelse: Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6. Afmeldelse, udløb af klippekort og aflysning af session

6.1 Afmeldelse inden opstart af gruppeforløb: Ved afmeldelse senest 14 dage før opstart af gruppeforløb refunderes 100%. Sker afmeldelsen indtil 7 dage før kursets opstart refunderes 50% af prisen. Sker afmeldelsen senere end 7 dage før opstart refunderes betalingen for deltagelse ikke.

6.2 Stop af forløb: Rådgivnings-/vejlednings-, coaching-, terapi-, mentoring- eller familieforløb kan altid stoppes, men betalingen refunderes ikke, hvis der er taget hul på et klippekort.

6.3 Aflysning af session: En session skal aflyses senest dagen inden kl 15. Hvis afbuddet kommer senere, vil sessionen være tabt.

6.4 Afmeldelse af uddannelse eller efteruddannelseskurser se stk. 7.

7. Betaling, vilkår og afbestilling ifm. uddannelser og efteruddannelseskurser

7.1 Betaling foregår via fakturering. For at indskrive dig på en af vores uddannelser skal du enten udfylde tilmeldingsblanket på www.scandisense.dk eller rette henvendelse til os pr. mail på kontakt@scandisense.dk.

7.2. Kursusafgift: Kursusafgiften betales netto kontant og betales normalt á en gang. Ved manglende betaling påløber der 2 % i rente pr. løbende måned. Du har også mulighed for at betale kursusafgiften i 2 rater, det koster kr. 500 i administrationsgebyr. Første rate skal betales senest 3 uger efter tilmelding. Efter denne tidsfrist påløber der 2 % i rente pr. løbende måned. Anden rate skal være ScandiSense i hænde senest 5 uger inden afholdelse.

7.3 Afbestilling: Afbestilling skal ske skriftligt til ScandiSense, Frydenlundsvej 4, 5550 Langeskov eller via mail kontakt@scandisense.dk. Ved afbestilling beregnes et gebyr på 15 % af kursusafgiften. Ved mindre end 3 måneder til afholdelse kræves 50 % i gebyr. Ved mindre end 4 uger til afholdelse gives der ingen refusion.

7.4 Ombytning af moduler: I tilfælde af sygdom o. lign. har du mulighed for at udsætte din deltagelse og tage det tilsvarende modul på den næstkommende uddannelse, vi udbyder. Vi pålægger et administrationsgebyr pr. modul på kr. 500 for flytning af moduler.

8. Retreats, kro- og hotelophold i ind- og udland

8.1 Tilmelding: Tilmelding foregår ved at udfylde tilmeldingsblanket på www.scandisense.dk eller rette henvendelse til ScandiSense pr. mail på kontakt@scandisense.dk.

8.2 Betaling: Betaling foregår via fakturering. Betaling er bindende og skal være ScandiSense i hænde senest 3 uger efter tilmelding.

8.3 Afbestilling: Afbestilling skal ske skriftligt til ScandiSense, Frydenlundsvej 4, 5550 Langeskov eller via mail kontakt@scandisense.dk. Ved afbestilling beregnes et gebyr på 15 % af prisen. Ved mindre end 1 måned til afholdelse kræves 50 % i gebyr. Ved mindre end 14 dage til afholdelse gives der ingen refusion.

9. Ansvar

9.1 Ansvar: Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

9.2 Ansvarsbegrænsning: Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar over for kunden ikke overstige det modtagne honorar fra kunden for det pågældende kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

9.3 Indirekte tab: Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

10. Immaterielle rettigheder

10.1 Ejendomsret: Den fulde ejendomsret (ophavsret) til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af serviceydelser, tilhører Virksomheden.

10.2 Brugsret: Såfremt kunden ønsker at benytte materialet eksternt overfor eller henvendt til tredjemand, skal kunden indhente godkendelse til dette hos Virksomheden på forhånd.

11. Fortrolighed

11.1 Videregivelse og brug: Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

11.2 Varighed. Parternes forpligtelser efter pkt. 9.1 gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.

12. Konventionalbod

12.1 Overtræder en af parterne bestemmelserne i pkt. 8, angående immaterielle rettigheder, skal den misligholdende part betale en konventionalbod på 50.000 kr. til den forurettede part.

12 Gældende lov og værneting

12.1 Gældende lov: Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

12.2 Værneting: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved Retten i Viborg.

ScandiSense’ handelsbetingelser er sidst revideret d. 7. marts 2019.